Select Page

O projektu

Općina Novigrad je u procesu provođenja projekta izgradnje reciklažnog dvorišta. Svrha projekta je doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište kroz izgradnju reciklažnog dvorišta na području Općine, te edukacija građana o važnosti odgovornog postupanja s proizvodnim otpadom i pravilnom korištenju reciklažnog dvorišta.

Reciklažno dvorište će se nalaziti na zemljištu površine 2.789 m2, na lokaciji na području Badanj uz Županijsku cestu Ž6022.

Naziv projekta je ”Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za Općinu Novigrad” KK.06.3.1.03.01.03

Naziv korisnika je Općina Novigrad.

Ukupna vrijednost projekta je 2.592.353,00 kn, pri čemu je projekt sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritena os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6i – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, Specifični cilj 6i I – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Iznos EU sufinanciranje je 2.203.500,00 kn što predstavlja 84,9999981% ukupno prihvatljivih troškova Projekta.

Razdoblje provedbe Projekta je od 22. listopada 2018. do 22.listopada 2019..

Izvođač radova je Cestogradnja d.o.o. Mitrović, Zelengrad.

Ciljevi projekta

su doprinijeti povečanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište kroz izgradnju reciklažnog dvorišta na području Općine, te edukacija građana o važnosti odgovornog postupanja s proizvedenim otpadom i pravilnom korištenju reciklažnog dvorišta.

Konkretni rezultati

1. Izgrađeno i opremljenoReciklažno dvorište Badanj u Novigradu na k.č. br. 1162/2 k.o. Novigrad s osiguranim adekvatnim prilazom preko asfaltirane županijske ceste oznake Ž6022. Reciklažno dvorište Badanj je površine od oko 2789 m2 na kojem će se nalaziti slijedeće: objekt za zaposlene ukupne površine oko 14,4 m2, kontejnerskog tipa, dimenzije 6,0 x 2,4 m, visine 2,9 m, smješten na betonskoj ploči s elektro priključkom, manipulativne površine oko 1921 m2, zelene površine od oko 1258 m2, pješačke površine od oko 39 m2, kolna vaga i kontejneri za različite vrste otpada.

2. Otvorena 2 radna mjesta za rad na reciklažnom dvorištu Badanj, preraspodjelom postojećih djelatnika.

3. Komunalno poduzeće Čistoća d.o.o. Zadar redovito će odvoziti otpad sa Reciklažnog dvorišta.

4. Ishođena uporabna dozvola za Reciklažno dvorište Badanj u Općini Novigrad.

5. Reciklažno dvorište Badanj u Općini Novigrad upisano j eu Očevidnik reciklažnih dvorišta.

6. Ciljna skupina educirana (minimalno 60% stanovništva) o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom na području Općine Novigrad kroz provedene dvije obrazovne edukacije vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima i posijeljene letke svim kućanstvima (809, prema podacima DZS).

7. Izrađena web stranica Reciklažnog dvorišta Badanj u Općini Novigrad.

8. Smanjena količina deponiranog otpada 30%.

Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Novigrad

/* Mobile Menu style */ Skip to content