Select Page

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Novigrad uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama NN 25/13.
Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama NN 38/11.

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Općini Novigrad.
Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

– na adresu: Općina Novigrad, Trg kralja Tomislava 1, 23312 Novigrad
– Fax: 023 / 375 149
– elektroničkom poštom: pisarnica@opcina-novigrad.hr

Obrazac zahtijeva za pristup informacijama: PREUZMI »

Zakon o pravu na pristup informacijama: POGLEDAJ »

Službena osoba za iformacije: Marina Mikecin ODLUKA »

Zakonodavni okvir

Opći propis

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst (Narodne
novine broj 25/13 i 85/15)  POGLEDAJ »

Posebni propisi

Zakon o zaštiti osobnih podatka – pročišćeni tekst (Narodne novine 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)   POGLEDAJ »

Zakon o tajnosti podataka – pročišćeni tekst (Narodne novine broj 79/07, 86/12) POGLEDAJ »

Zakon o zaštiti tajnosti podataka (Narodne novine broj 108/96)   POGLEDAJ »

Opći porezni zakon (Narodne novine broj 115/16)   POGLEDAJ »

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141,13, 127/14, 62/17)   POGLEDAJ »

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09)   POGLEDAJ »

Europska Unija

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17.studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora   POGLEDAJ »

Direktiva o izmjeni Direktive 2003/97/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 20013. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU   POGLEDAJ »

Podzakonski propisi

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (Narodne novine broj 83/14)  POGLEDAJ »

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine broj 124/15)   POGLEDAJ »

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (Narodne novine broj 12/14)   POGLEDAJ »

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih tropškova i troškova dostave informacije (Narodne novine broj 15/14)   POGLEDAJ »

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (Narodne novine broj 20/16)   POGLEDAJ »

Upitnik za samoprocjenu Tijela javne vlasti
sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama POGLEDAJ »

/* Mobile Menu style */ Skip to content