Select Page

Gospodarska zona Pridraga1

                              

 


Republika Hrvatska
Zadarska županija
Općina Novigrad
Općinski načelnik

Klasa: 361-01/19-01/29, Ur.broj: 2198/08-02-21
Novigrad, 01.03.2021.god.

Na temelju članka 52. Statuta općine Novigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 08/13) načelnik općine Novigrad objavljuje

 

JAVNI POZIV

NA ISKAZ INTERESA ZA KUPNJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA POSLOVNE NAMJENE U SKLOPU NOVE GOSPODARSKE ZONE PRIDRAGA 1

 

U cilju ispitivanja interesa poduzetnika upućuje se javni poziv na dostavu Pisma namjere za kupnju zemljišta u gospodarskoj zoni Pridraga 1 na lokaciji planiranoj PP Općine Novigrad i UPU gospodarske zone Pridraga1.

Ukupna površina zone predviđena za gospodarsku djelatnost iznosi 12,6 ha, a nalazi se uz Državnu cestu D502 Pridraga – Smilčić, udaljena 8 km od čvora autoceste Zadar 2.

Namjena zone prvenstveno je gospodarsko-proizvodna, a moguća je upotreba i za druge sadržaje poput uslužnih, trgovačkih te komunalnih djelatnosti.

Po iskazanom interesu bit će omogućeno formiranje manjih parcela prema stvarnim potrebama koje će biti u potpunosti infrastrukturno opremljene: prometnice, javna rasvjeta, elektronička komunikacijska infrastruktura, voda, sanitarna odvodnja te električna energija.

Konačna cijena zemljišta formirat će se po iskazanom interesu, a bit će znatno ispod tržišne.
Dodatno, poduzetnicima će se omogućiti i pogodnosti poput oslobađanja komunalne obveze na određeni period što će se urediti Ugovorom o kupoprodaji.

Početak radova na izgradnji zajedničke osnovne infrastrukture započelo je 01.ožujka 2021. god., predviđenog trajanja od 12 mjeseci.

Iskaz interesa treba sadržavati:

1. Naziv pravne osobe odnosno ime i prezime fizičke osobe;
2. OIB te adresu sjedišta tvrtke;
3. Osnovnu djelatnost;
4. Vrstu ulaganja;
5. Željenu veličinu parcele;
6. Energetske potrebe;
7. Predviđeni broj novih radnih mjesta;
8. Predviđeni rok do kojeg se može očekivati aktiviranje kupljenog zemljišta kroz ishođenje uporabne dozvole za izgrađene objekte na kupljenom zemljištu i započinjanje gospodarske djelatnosti;
9. Vaši prijedlozi i komentari

Dostaviti na adresu:
Općina Novigrad
Trg kralja Tomislava 1
23 312 Novigrad
ili na e-mail adresu: pisarnica@opcina-novigrad.hr

Prema iskazanom interesu objavljivat će se natječaji za kupnju zemljišta.

Općinski načelnik,
Joso Klapan dipl.vet.

Više informacija na www.opcina-novigrad.hr, a za dodatna pojašnjenja obratite se putem e-maila
ili na telefone: 023/375-004, 098/749306.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije – Europski fond za regionalni razvoj – kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020, natječaj „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ KK. 03.1.2.03.

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Novigrad

/* Mobile Menu style */ Skip to content