Općina Novigrad

Trebate odgovor na vaše pitanje?

Općina Novigrad će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku !

Kontaktirajte nas

Prostorni planovi

Ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna UPU "CRNOPALJ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0. Postojeće stanje

1.A. Korištenje i namjena površina - DOF

1.B. Korištenje i namjena površina

2.1. Prometna mreža

2.2. Vodoopskrba mreža i odvodnja

2.3. Telekomunikacijska i energetska

         mreža

3. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite

      površina

4.1. Oblici korištenja

4.2. Način gradnje